Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/cyclecit/public_html/include/modules/pagemanager/controller/pagemanager.php on line 42
Działania

Działania

Działania projektu CYCLECITIES są realizowane w ramach 4 komponentów:

 1. Zarządzanie i koordynacja
 2. Komunikacja i promocja
 3. Wymiana doświadczeń, identyfikacja i analiza dobrych praktyk
 4. Strategie i narzędzia służące reorientacji polityki zarządzania mobilnością

 1. Zarządzanie i koordynacja
  Celem działań jest prawidłowe zarządzanie projektem i współpracą partnerską poprzez spójną i skuteczną koordynację administracyjną, finansową i techniczną.
 2. Komunikacja i promocja
  • Strategia komunikacji i promocji projektu
   
  • Opracowany zostanie 1 projekt planu komunikacji zawierający strategię komunikacji i promocji projektu. Plan określi cele działań z zakresu komunikacji i promocji, grupy docelowe, źródła, narzędzia oraz kanały i sieci komunikacyjne celem zapewnienia możliwie największej liczby beneficjentów projektu CYCLECITIES.
  • Wybrane narzędzia i zasoby do celów komunikacji i promocji projektu
   
  • Opracowanie i udoskonalanie narzędzi i zasobów komunikacji oraz promocji. Planowane jest przygotowanie 1 broszury, 1 plakatu, strony internetowej, 6 edycji elektronicznego biuletynu projektu oraz 6 komunikatów prasowych.
  • Zasoby wiedzy: prezentacje, listy ekspertów, najnowsze informacje  i raporty będą gromadzone i umieszczane na stronie internetowej projektu w 7 wersjach językowych. Planowana jest czterokrotna aktualizacja udostępnianych zasobów informacyjnych.
  • Identyfikacja zainteresowanych stron z całej Europy.
  • Działania związane z komunikacją i promocją
   
  • Zadanie obejmuje wydarzenia i spotkania organizowane przez partnerów projektu.  Strategia promocji pro-rowerowych kampanii, których celem jest wzrost świadomości w tej dziedzinie, opierać się będzie na wykorzystaniu list mailingowych do rozpowszechniania materiałów  opracowanych w ramach komponentu nr 2, 3 i 4. Ponadto, partnerzy zobowiązują się do organizacji 3 międzynarodowych konferencji, 7 międzyregionalnych forów  oraz do udziału w 16 pro-rowerowych wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie. Konferencje, jako najważniejsze, z punktu widzenia popularyzowania projektu, wydarzenia, adresowane będą głównie do  przedstawicieli jednostek samorządowych, ekspertów oraz urzędników specjalizujących się w dziedzinie mobilności i urbanistyki, ale również do mediów oraz grup docelowych. Natomiast do uczestnictwa w forach zaproszeni będą głównie politycy, eksperci i użytkownicy końcowi-czyli rowerzyści.
  • Wykorzystanie interaktywnych narzędzi i nowych mediów do celów rozpowszechniania projektu
   
  • Zadanie obejmuje wdrożenie szeregu interaktywnych narzędzi z wykorzystaniem nowych mediów. Ideą przewodnią humorystycznych historyjek (opartych na technologii flash) będzie promocja i edukacja dot. wykorzystania roweru jako środka codziennej komunikacji. Animacje mają przyczynić się do zwiększenia świadomości mieszkańców miast w tym temacie, lepszego zrozumienia zasad zrównoważonej mobilności i przygotowanie mieszkańców na ewentualne zmiany. O ile animacje skierowane będą do konkretnych grup docelowych, a w szczególności do studentów i młodych ludzi, o tyle gra planszowa "Urbaniści", dedykowana będzie w pierwszym rzędzie politykom i urbanistom miejskim, a dopiero w drugim mieszkańcom. Zadaniem gry będzie symulacja potencjalnego odbioru poszczególnych propozycji rozwiązań dotyczących mobilności przez mieszkańców.
 3. Wymiana doświadczeń celem identyfikacji i analizy dobrych praktyk
  • Zbiór dobrych praktyk związanych z komunikacją rowerową i europejskimi modelami zarządzania mobilnością
   
  • W ramach projektu zebranych zostanie 50 dobrych praktyk z dziedziny planowania przestrzennego, programów zarządzania mobilnością w miastach; przykłady wykorzystania strategii miast w kształtowaniu modelu miejskiej mobilności oraz najlepsze rozwiązania architektoniczne w ramach infrastruktury rowerowej. Zebrane przykłady pomogą w opracowaniu 4 poradników dobrych praktyk.
  • Organizacja wydarzeń słuzących międzyregionalnej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk
   
  • Zorganizowanych zostanie 7 międzyregionalnych warsztatów, stanowiących okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a zarazem impuls do rozwoju strategii lokalnych i regionalnych. Warsztaty służyć będą również promocji rozwiązań zastosowanych w miastach partnerskich. Realizowane we wszystkich miastach partnerskich, warsztaty stworzą inspirujące środowisko do debat na temat polityki pro-rowerowej pomiędzy zaproszonymi politykami, ekspertami oraz przedstawicielami grup docelowych.
  • Zorganizowane zostaną 2 wizyty studyjne dla partnerów projektu - w Merton i w mieście Pireus. Ich zasadniczym celem będzie wspólna analiza wdrażanych w miastach partnerskich programów zarządzania mobilnością oraz sondowanie nowych rozwiązań dla skuteczniejszej integracji komunikacji rowerowej.
  • Plany integracji polityki rowerowej w programy zarządzania mobilnością
   
  • 7 miast partnerskich CYCLECITIES opracuje plany  integracji polityki rowerowej o charakterze regionalnym. Dokumenty te będą częściowo oparte na rezultatach uzyskanych dzięki realizacji zadań komponentu nr 3 (wymiana dobrych praktyk) oraz komponentu nr 4 (rola transportu rowerowego w strategiach zarządzania  zrównoważoną mobilnością).  Analizy dotyczyć będą trendów w dziedzinie transportu w miastach, potrzeb, przyczyn niepowodzeń, kontrowersyjnych rozwiązań, obowiązujących strategii i regulacji prawnych, infrastruktury rowerowej oraz analizy  bilansu kosztów i korzyści zarówno ekonomicznych, jak  i ekologicznych.
  1. Strategie i narzędzia do reorientacji polityki zarządzania mobilnością
   • Analiza i ocena aktualnej sytuacji oraz wyzwań stojących przed polityką zarządzania mobilnością, w tym głównie rowerową
    
   • We wczesnej fazie realizacji projektu przeprowadzone zostaną badania i analizy pozwalające na przegląd  rzeczywistego wykorzystania transportu rowerowego, rządzących nim mechanizmów oraz metod promocji roweru w europejskich miastach. Rezultaty tych badań będą miały znaczący wpływ na organizację wydarzeń zaplanowanych w ramach realizacji 2 i 3 komponentu.
   • Badania poparte przykładami i niezależnie ankiety przeprowadzone  zgodnie z wcześniej opracowaną, wspólną dla wszystkich partnerów, metodologią. Projekt zakłada realizację:
    • Badań istniejącej infrastruktury i zawierających dane  na temat ścieżek i dróg rowerowych oraz chodników z dopuszczonym ruchem rowerów, obowiązujących standardów, wzornictwa parkingów rowerowych, oznakowania itp.
    • Raportu „Bilansu ekonomicznych i ekologicznych kosztów i korzyści transportu rowerowego dla  zrównoważonej mobilności miejskiej”, który stanowić będzie dodatkową dokumentację  co do faktycznej wartości komunikacji rowerowej.
   • Strategie i narzędzia służące reorientacji programów zarządzania mobilnością
    
   • Działanie te odnosi się do strategicznych aspektów projektu pozwalając na analizę problemów związanych z programami zarządzania mobilnością oraz opracowanie narzędzi umożliwiających ich skuteczną reorientację :
    • Analiza i rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju systemów rowerów miejskich oraz ich integracji w programy zarządzania mobilnością
    • Strategiczna gra ułatwiająca symulację zmian w programach zarządzania mobilnością związanych z transportem rowerowym. Synergia strategicznych rozwiązań i priorytetów, rezultatów projektu potencjalnie umożliwi reformy programów zarządzania mobilnością.  Adresatami gry są przedstawiciele władz miejskich  odpowiedzialni za planowanie przestrzenne jako narzędzie pomocne w pokonaniu organizacyjnej inercji.
    • Internetowe  baza wiedzy CYCLECITIES obejmująca również opracowania poza-projektowe dotyczące programów zarządzania mobilnością związanych z transportem rowerowym. Baza ma być pomocna w  opracowywaniu tego typu programów.
PARTNERZY
We use Google Analytics cookies to understand what content you are interested in. These cookies are used to store non-personally identifiable information. More information »