Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/cyclecit/public_html/include/modules/pagemanager/controller/pagemanager.php on line 42
Dobre praktyki

Dobre praktyki

Głównym celem projektu CycleCities jest zachęcenie decydentów miast europejskich do podjęcia problematyki komunikacji rowerowej w możliwie najbardziej dynamiczny i efektywny sposób.  Kluczową kwestią jest w tym przypadku nie tylko zdobycie wiedzy na temat dobrych praktyk, ale również dostęp do metodologii, która pozwoli zidentyfikować i zebrać pożądane informacje, a następnie dostosować doświadczenia innych do lokalnej sytuacji i potrzeb każdego miasta.

Niżej opisane metodologie pozwalające na zebranie informacji na temat najciekawszych zastosowanych rozwiązań w różnych aspektach dotyczących kwestii rowerowych oraz ich ocenę pod względem możliwości lokalnego wykorzystania, mają służyć władzom oraz mieszkańcom miast pragnącym wywrzeć realny wpływ na proces planowania przestrzeni miejskiej. Mamy nadzieję, że metodologie oraz analizy, które pojawiać się będą na naszej stronie służyć będą nie tylko partnerom projektu, ale szerszej grupie osób i organizacji pracjących nad projektami planistycznymi i strategiami pro-rowerowymi dla europejskich miast.

Metodologia identyfikacji i zbierania dobrych praktyk w kategorii planowania przestrzennego.

Metodologia zakreśla ramy dla identyfikacji 10 dobrych praktyk i opracowania przewodnika poświęconego rozwiązaniom planistycznym, które w najbardziej efektywny sposób pozwalają na integrację komunikacji rowerowej z systemami zarządzania mobilnością miejską. Metodologia przewiduje w pierwszym etapie zebranie dużej ilości dobrych praktyk, dokonanie selekcji najlepszych rozwiązań, a następnie przeprowadzenie ich dogłębnej analizy, w tym również poprzez wywiady z kluczowymi postaciami projektów. Celem tych badań jest opracowanie przewodnika strategii zarządzania mobilnością, uwzględniających modelowe rozwiązania planowania przestrzennego sprzyjające rozwojowi komunikacji rowerowej.

Metodologia identyfikacji i zbierania dobrych praktyk w kategorii strategii zarządzania mobilnością.

Metodologia ta opiera się na trzech etapach: identyfikacji, rejestracji i oceny dobrych praktyk. Spośród dużej liczby sprawdzonych rozwiązań najlepsze zostaną poddane głębokiej analizie, opartej min. na wywiadach z kluczowymi postaciami projektów. Na przykładzie 20 sprawdzonych w miastach europejskich strategii zarządzania mobilnością, a szczególnie komunikacją rowerową, powstanie przewodnik  promujący jazdę rowerową jako bezpieczny i wysoce efektywny środek transportu w mieście.

Metodologia identyfikacji i zbierania dobrych praktyk w kategorii udziału strategii partycypacyjnych miast w procesie kształtowania nowego modelu mobilności.

Metodologia określi podstawę dla zidentyfikowania 10 dobrych praktyk celem opracowania przewodnika opisującego wpływ strategii partycypacyjnych jednostek administracji terytorialnej na kreowanie nowego modelu mobilności w Europie. Metodologia obejmuje analizy najciekawszych przykładów, włącznie z kontaktami z interesariuszami oraz opracowanie przewodnika na temat wywierania wpływu na modelowanie strategii zrównoważonej mobilności poprzez partycypację społeczną.

Metodologia zbierania danych o istniejących miejskich systemach rowerów publicznych.

Metodologia opierająca się na badaniach i wywiadach pozwala na zebranie danych i dobrych praktyk na przykładzie istniejących w Europie systemów rowerów publicznych. Analiza opierać się będzie również na opiniach decydentów i ekspertów zaangażowanych w planowanie i wdrożenie tego rodzaju systemów.

Spośród 50-70 przykładów systemów rowerów publicznych, funkcjonujących w dużych, średnich i małych miastach europejskich, 20-30 zostanie poddanych dogłębnej analizie min. w aspekcie ich wpływu oraz efektywności na rozwój zrównoważonej mobilności w miastach. Efekty analizy oraz modelowe rozwiązania stanowić będą treść przewodnika. 

Metodologia identyfikacji i zbierania dobrych praktyk w kategorii projektowania infrastruktury rowerowej.

Zebrane zostaną dane dotyczące założeń, realizacji i wskaźników liczbowych wartościowych projektów infrastruktury rowerowej, jak również informacje na temat ich efektywności i skali ich oddziaływania.  Naszym celem jest analiza wpływu rozwiązań infrastrukturalnych przyjaznych rowerzystom na popularność roweru jako środka transportu i jego promocję w środowisku miejskim. Będziemy badać nowo wprowadzone rozwiązania i czynniki, które maja realny wpływ na zmianę modal split na korzyść komunikacji rowerowej.

Zaproponowany schemat taksonomii dla przykładów projektów infrastruktury rowerowej zakłada cztery podstawowe kategorie (a) połączenia sieciowe/ścieżki rowerowe, (b) parkingi rowerowe/przechowalnie rowerów, (c) komunikacja rowerowa i transport publiczny, (d) skrzyżowania i przejazdy. Analizowane przykłady również podlegać będą podziałowi na cztery kategorie w zależności od zamierzonego odziaływania: a) bezpieczeństwo, b)  bezpośredniość, c) spójność, (d) atrakcyjność oraz (e) komfort.
PARTNERZY
We use Google Analytics cookies to understand what content you are interested in. These cookies are used to store non-personally identifiable information. More information »